stanovy na stiahnutie tu   

Stanovy občianskeho združenia

Leteckomodelársky klub Banská Bystrica

 

1.     Názov a právne postavenie združenia

1.1.      Názov  občianskeho združenia je: Leteckomodelársky klub Banská Bystrica.

1.2.      Občianske združenie Leteckomodelársky klub Banská Bystrica (ďalej len Klub) je právnickou osobou zriaďovanou v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

1.3.      Združenie vzniká registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

2.     Sídlo klubu

 

2.1.    Sídlom klubu je: Pod Hôrkou 11, 97411 Banská Bystrica

 

3.     Cieľ činnosti Klubu a doba činnosti

 

3.1.      Cieľom činnosti Klubu je:

a)     združovať modelárov a/alebo prevádzkovateľov neriadených a diaľkovo ovládaných lietajúcich modelov (ďalej len „leteckí modelári“ a ako činnosť ďalej aj „činnosť leteckých modelárov“)

b)    vytvárať v rámci možností klubu podmienky pre prevádzkovanie činnosti leteckých modelárov, ako:

·         individuálnej alebo skupinovej rekreačnej športovej aktivity a/alebo 

·         výkonnostnej športovej aktivity v rámci jednotlivých kategórií súťaží leteckých modelárov

c)     spracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja modelárskej činností v regióne

d)    získava prostriedky na vlastné fungovanie a činnosti

e)     podpora začínajúcich modelárov

f)     publikačná činnosť vo forme internetovej stránky alebo inými médiami

g)    účasť na propagačných akciách a participácia na aktivitách občianskych združení obdobného zamerania

h)     spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí

i)      organizovať voľnočasové a súťažné športové podujatia, v oblasti činnosti leteckých modelárov, a to všetko v súlade s cieľmi klubu a určenými podmienkami

j)      popularizácia činnosti leteckých modelárov

k)     spolupráca s inými právnickými, prípadne fyzickými osobami, vykonávajúcimi činnosť obdobnú činnosť

3.2.      Doba vykonávania činnosti Klubu nie je obmedzená, a teda klub je zriadený na dobu neurčitú.

 

4.     Členstvo v Klube

4.1.      Členstvo v klube je dobrovoľné.

4.2.      Zo klubu je možné slobodne vystúpiť.

 

4.3.      Členom Klubu môžu byť fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, ako aj právnické osoby; pri maloletých je nevyhnutný písomný súhlas ich zákonného zástupcu.

 

4.4.      Členstvo v Klube môže byť:

·              riadne

·              čestné

Čestné členstvo vzniká:

·               návrhom na udelenie čestného členstva fyzickej alebo právnickej osobe za finančnú alebo materiálnu podporu Klubu

·               rozhodnutím Rady klubu

4.5.      Podmienkou členstva v Klube je prevádzkovanie činnosti leteckých modelárov. Na členstvo v Klube nie je nárok, ani v prípade, ak je splnená podmienka podľa predchádzajúcej vety.

4.6.       O členstvo v Klube žiada nový záujemca písomne, alebo e-mailom a vyhlási, že súhlasí s týmito stanovami a zaväzuje sa plniť povinnosti z nich vyplývajúce. Rada klubu svoje rozhodnutie o žiadosti záujemcu o členstvo v klube nie je povinná zdôvodňovať. Rada klubu o rozhodnutí informuje záujemcu. 

4.7.      Členstvo v Klube zaniká:

a)     vystúpením (bod 4.2 týchto stanov)

b)    smrťou člena Klubu

c)     zánikom právnickej osoby, ktorá je členom Klubu

d)    vylúčením (bod 4.8 týchto stanov)

e)     zánikom Klubu.

4.8.      O vylúčení člena Klubu rozhoduje v súlade s týmito stanovami na návrh aspoň dvoch členov volená Rada Klubu.

4.9.      Členom Klubu bude vydaný členský preukaz.

5.     Orgány Klubu a všeobecné ustanovenia o pôsobení v nich

5.1.      Orgánmi Klubu sú:

a)     Valné zhromaždenie členov Klubu leteckých modelárov Banská Bystrica (ďalej aj „Valné zhromaždenie“)

b)    Rada Klubu

c)     Hospodár

d)    Kontrolór

 

5.2.      V mene Klubu je oprávnený konať predseda Rady klubu.

5.3.      Rada klubu, Hospodár a Kontrolór sú volenými orgánmi Klubu. Členstvo v týchto orgánoch je viazané na členstvo v Klube. Členom volených orgánov Klubu môže byť len fyzická osoba, a to plnoletá. Predpokladom pre ustanovenie za člena volených orgánov Klubu je súhlas príslušnej osoby s členstvom vo volenom orgáne, ktorý príslušná osoba musí vysloviť ešte pred príslušnou voľbou; za súhlas sa považuje aj nenamietnutie návrhu na zvolenie príslušnej osoby do voleného orgánu Klubu.

5.4.      Rada klubu zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu členov Klubu, ktoré je oprávnené výkon jej činnosti kontrolovať.

5.5.      Funkčné obdobie volených orgánov Klubu je dvojročné, pričom počet po sebe nasledujúcich funkčných období, v ktorých príslušná osoba vykonáva funkciu vo volenom orgáne Klubu, nie je obmedzený. V prípade, ak do skončenia príslušného funkčného obdobia nedôjde k voľbe členov dotknutého voleného orgánu, predlžuje sa funkčné obdobie členov voleného orgánu až do uskutočnenia takejto voľby. Členstvo vo volených orgánoch nie je vzájomne zlučiteľné.

5.6.      Za výkon funkcie v orgánoch Klubu nepatrí odmena. Valné zhromaždenie však môže rozhodnúť, že v jednotlivých prípadoch bude členom orgánov Klubu poskytnutá odmena, pričom výšku odmeny v takomto prípade vždy určí valné zhromaždenie.

5.7.      Predseda Rady klubu má právo na náhradu preukázaných, nevyhnutných, primeraných a účelne vynaložených nákladov pri plnení jeho úloh podľa týchto stanov alebo úloh vyplývajúcich z rozhodnutia valného zhromaždenia, a to do výšky najviac 150,- Eur ročne, pokiaľ valné zhromaždenie v osobitných prípadoch neurčí výšku náhrady nákladov osobitne. Predseda Rady klubu je povinný vždy postupovať tak, aby pri plnení jeho úloh podľa týchto stanov alebo úloh vyplývajúcich z rozhodnutia valného zhromaždenia boli vynaložené náklady čo najmenšie. Náklady podľa tohto bodu podliehajú dozoru Kontrolóra, ktorý o prípadných podozreniach informuje valné zhromaždenie.

5.8.      Člen voleného orgánu Klubu sa môže vzdať výkonu funkcie v príslušnom volenom orgáne Klubu. Vzdať sa členstva vo volenom orgáne je možné písomne, pričom tento prejav vôle musí byť doručený Klubu. Vzdanie sa funkcie nadobúda účinnosť odo dňa prvého zasadnutia/rozhodovania valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie Klubu, najneskôr však vždy uplynutím štyroch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie Klubu.

5.9.      V prípade, ak dôjde k skončeniu výkonu funkcie predsedu Rady klubu, a to z akéhokoľvek dôvodu podľa týchto stanov, sú ostatný členovia povinní vymenovať osobu, ktorá bude vykonávať funkciu predsedu Rady klubu. Zároveň je rada povinná do troch mesiacov odo dňa zániku funkcie predchádzajúceho predsedu Rady klubu zvolať Valné zhromaždenie, prípadne zabezpečiť voľbu predsedu Rady klubu iným spôsobom podľa týchto stanov.

5.10.   Ak Klubu hrozí vznik škody, je člen orgánu Klubu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, s výnimkou úmrtia, povinný upozorniť Klub, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

5.11.   Členovia volených orgánov Klube sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Klubu a všetkých jeho členov.  V prípade, ak členovia volených orgánov porušia pri výkone funkcie v príslušnom orgáne svoje povinnosti a spôsobia tým Klubu škodu, sú povinní ju spoločne a nerozdielne nahradiť. To isté platí aj v prípade, ak povinnosť bude porušená len jedným členom alebo niektorými z nich, pričom v takomto prípade je povinný nahradiť škodu len ten člen, ktorý svoju povinnosť porušil/sú povinní nahradiť škodu len tí členovia, ktorí svoju povinnosť porušili (spoločne a nerozdielne).

6.     Valné zhromaždenie

6.1.      Valné zhromaždenie členov Klubu je najvyšším orgánom klubu. Tam, kde tieto stanovy určujú, že rozhodujú členovia Klubu, rozhoduje sa na valnom zhromaždení.

6.2.      Člen Klubu sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia; plnomocenstvo možno udeliť len jednému splnomocnencovi.

6.3.      Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, vždy najneskôr do 30.03. príslušného kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva Rada klubu, ak tieto stanovy neurčujú inak, a to spôsobom a v lehotách určených týmito stanovami. Ak je to pre funkčnosť Klubu potrebné alebo, ak to vyplýva z týchto stanov, a Rada klubu sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznesie alebo nie je schopná uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Klubu.

6.4.      Rada klubu informuje o konaní valného zhromaždenia členov Klubu e-mailom, alebo inými komunikačnými prostriedkami. O konaní valného zhromaždenia je potrebné informovať členov Klubu aspoň 10 dní vopred.

6.5.      Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje okrem uvedenia miesta a času konania valného zhromaždenia aj vymedzenie jeho programu. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Klubu.

6.6.      Ak má valné zhromaždenie rozhodovať o zmene stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať vymedzenie aspoň podstaty navrhovaných zmien.

6.7.      Na valnom zhromaždení prítomní členovia Klubu sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje označenie člena klubu, prípadne jeho splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda, alebo poverený člen rady a zapisovateľ.

6.8.      Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov Klubu, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

6.9.      Člen LMK BB, ktorý porušil povinnosť splácania členského za uplynulé obdobie a do zahájenia Valného zhromaždenia si túto povinnosť nesplnil, nemôže vykonať svoje hlasovacie právo. Táto skutočnosť, resp. zoznam takýchto prítomných členov musí byť uvedený v zápisnici z Valného zhromaždenia.

6.10.   Valné zhromaždenia zvolí svojho predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov. Do zvolenia predsedajúceho valného zhromaždenia vedie predseda Klubu; ak nie je na valnom zhromaždení predseda Klubu prítomný, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedujúceho viesť ktorýkoľvek z členov Klubu.

6.11.   O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica. Zápisnica obsahuje najmä:

a)     meno predsedajúceho valného zhromaždenia, overovateľov a zapisovateľa,

b)    opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,

c)     rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania

d)    iné dôležité skutočnosti.

6.12.   Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a zvolení overovatelia.

6.13.   Obsah zápisnice musí byť prístupný všetkým členom Klubu.

6.14.   Do pôsobnosti valného zhromaždenia Klubu patrí:

a)     zmena stanov,

b)    voľba a odvolanie členov volených orgánov Klubu,

c)     schválenie hospodárenia Klubu za predchádzajúce obdobie, ako aj s tým súvisiacich ekonomických dokumentov,

d)    rozhodovanie o zámeroch Klubu pre stanovené obdobie,

e)     rozhodnutie o rozpustení Klubu alebo o zlúčení s iným združením,

f)     schvaľovanie vnútorných predpisov, ktoré sú členovia Klubu povinní dodržiavať (ďalej aj „Predpisy Klubu“ alebo jednotlivo „Predpis Klubu“),

g)    rozhodovanie v iných prípadoch stanovených týmito stanovami.

6.15.   Rozhodnutia podľa bodu 6.14 písm. a), e) a f) týchto stanov musia byť prijaté minimálne 3/5 väčšinou hlasov prítomných  členov.

6.16.   Členovia Klubu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá členom klubu predseda Klubu, a to spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia Klubu zasielajú na adresu sídla Klubu. Návrh uznesenia, ako aj vyjadrenie je možné uskutočniť aj prostredníctvom mailu. Ak sa člen Klubu v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že súhlasí. Predseda Rady klubu potom oznámi výsledky hlasovania, pričom pre toto oznámenie je možné použiť aj internet alebo mail. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov všetkých členov Klubu.

7.     Rada Klubu

7.1.      Valné zhromaždenie volí predsedu a minimálne ďalších dvoch členov Rady klubu a rozhodne, ktorý zo zvolených členov Rady klubu je predsedom Klubu.

7.2.      Rada klubu riadi činnosť Klubu a rozhoduje o všetkých záležitostiach Klubu, ktoré tieto stanovy nevyhradili inému orgánu. Rada klubu nie je oprávnená rozhodovať o vzťahoch s tretími osobami, ak z týchto vzťahov vyplýva pre Klub záväzok poskytnúť tretej osobe plnenie prevyšujúce 200,- € za kalendárny rok

7.3.      Rada klubu plní uznesenia valného zhromaždenia.

7.4.      Rada klubu sa schádza podľa potreby.

7.5.      Predseda Klubu organizuje a riadi rokovanie Rady klubu. Rokovanie Rady klubu sa môžu uskutočniť aj s použitím výpočtovej techniky „na diaľku“, napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne s použitím iných komunikačných prostriedkov.

7.6.      Rada klubu zabezpečuje vedenie účtovníctva a obchodných kníh klubu.

7.7.      Rada klubu sa môže uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. V prípade hlasovania spôsobom podľa bodu 7.5 týchto stanov sa hlasujúci člen Rady klubu považuje za prítomného.

7.8.      Ak dôjde k skončeniu výkonu funkcie člena Rady klubu, iného, ako je predseda Rady klubu, určí sa z členov Klubu náhradného člena Rady klubu  takto:

·              Určený náhradný člen Rady klubu musí so svojím určením prejaviť súhlas.

·              Náhradný člen Rady klubu bude vykonávať svoju funkciu až do konania nasledujúceho valného zhromaždenia, ktoré zvolí nového člena Rady klubu.

·              V prípade skončenia funkcie predsedu alebo člena Rady klubu sa aplikuje bod 5.9 týchto stanov.

7.9.      Ďalšie činnosti Rady klubu sú:

a)     schvaľuje miesto, termíny, finančné zabezpečenie súťaží,

b)    schvaľuje reprezentačné výbery klubu,

c)     schvaľuje kalendár kultúrnych a súťažných aktivít klubu,

d)    riadi a propaguje činnosť Klubu, získava sponzorov,

e)     prerokuje a uzatvára zmluvy a dohody s organizáciami a sponzormi,

f)     zabezpečuje styk s verejnosťou a masmédiami,

g)    zabezpečuje styk s inými organizáciami a združeniami. 

8.     Kontrolór Klubu

8.1.      Je volený valným zhromaždením klubu.

8.2.       Je kontrolným orgánom klubu, za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

8.3.      Nemôže byť členom Rady klubu.

8.4.      Má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady klubu s hlasom poradným.

8.5.      Kontroluje dodržiavanie stanov Klubu, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Rady klubu, dohliada na to, aby sa činnosť klubu uskutočňovala v súlade s právnymi predpismi.

8.6.      Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje Radu klubu na nedostatky a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie.

9.     Hospodár Klubu

9.1.      Je volený Valným zhromaždením Klubu. 

9.2.      Je členom Rady klubu, za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

9.3.      Eviduje a kontroluje zaplatenie členských a iných príspevkov.

9.4.      Eviduje pokladňu ako aj finančné účty Klubu.

9.5.      Zabezpečuje evidenciu majetku Klubu, ako aj zapožičaných zariadení od členov klubu.

10.           Práva a povinnosti člena klubu 

10.1.   Člen klubu má právo:

 

a)     voliť a byť volený do volených orgánov Klubu, pokiaľ v deň voľby dosiahne 18 rokov.

b)    zúčastniť sa na valnom zhromaždení,

c)     podávať návrhy, podnety a sťažnosti,

d)    na informácie o činnosti a hospodárení Klubu, pričom toto právo uplatňuje na valnom zhromaždení,

e)     zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje Klub,

f)     využívať veci zabezpečené Klubom, vo vlastníctve Klubu, alebo veci Klubu zverené a to len na účel pre ktorý boli tieto zabezpečené, len v súvislosti s modelárskou činnosťou a v súlade s určenými podmienkami,

g)    na podiel z majetku Klubu len pri zániku Klubu likvidáciou.

 

10.2.   Člen Klubu je povinný:

 

a)     zaplatiť registračný poplatok vo výške 10,- € po udelení členstva v Klubu do 10 dní od jeho vzniku a oznámenia účtu, na ktorý sa má tento zaplatiť, prípadne v hotovosti.

b)    platiť členské príspevky najneskôr do konca mesiaca marec príslušného kalendárneho roka; o výške členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie pre nasledujúci rok najneskôr do 31.3 kalendárneho roka (ak sa má výška členského príspevku meniť), pričom tento je najmenej 10,- €,

c)     riadiť sa týmito Stanovami a Predpismi Klubu,

d)    udržiavať pri užívaní vecí Klubu (bod 10.1, písm. f) týchto stanov) poriadok,

e)     rešpektovať pri výkone svojich práv podľa týchto stanov alebo Predpisov Klubu práva iných členov klubu, byť ohľaduplný k iným členom klubu

f)     rešpektovať povinnosti Klubu vyplývajúce z právnych vzťahov k tretím osobám (napr. vlastníkom pozemkov),

g)    chrániť majetok Klubu, ako aj majetok v užívaní Klubu,

h)     preukazovať sa v prípade potreby preukazom člena Klubu.

11.            Zásady hospodárenia Klubu

11.1.   Klub bude financovať svoju činnosť z nasledujúcich zdrojov:

a)     členské príspevky,

b)    prijaté dary (iné ako v písm. c) tohto bodu),

c)     príjmy občianskeho združenia z jeho vlastnej činnosti,

d)    finančné prostriedky od sponzorov, z reklám,

e)     príjmy z finančných prostriedkov Klubu uložených v bankových inštitúciách,

f)     ostatné finančné zdroje.

 

11.2.   Prostriedky vyplývajúce zo zdrojov podľa bodu 11.1 týchto stanov musia byť použité len na financovanie plnenia úloh Klubu a nákladov spojených s jeho činnosťou a existenciou a na úhradu s tým súvisiacich záväzkov Klubu.

11.3.   Výška členského príspevku je 10,- €. Zmeny vo výške členského schvaľuje Valné zhromaždenie.

11.4.   Za finančné prostriedky vo forme hotovosti je zodpovedný predseda Klubu. Svoje výdavky spojené s fungovaním a činnosťou Klubu predkladá Hospodárovi Klubu.

11.5.   Klub bude mať uložené svoje finančné prostriedky na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky a v hotovosti v pokladni Klubu.

11.6.    Za hospodárenie Klubu zodpovedá Rada klubu. Rada klubu musí predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie rozpočet Klubu, podľa ktorého bude následne hospodáriť.

11.7.   Všetky získané finančné prostriedky počas trvania Klubu, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sa stávajú majetkom Klubu.

12.           Osobitné ustanovenia vo vzťahu k vzniku Klubu

12.1.   Členovia prípravného výboru, podpísaní na týchto stanovách, sa dňom vzniku Klubu stávajú jeho členmi.

12.2.   Prvými členmi Rady klubu sa stávajú Milan Hrk, ako predseda, Ján Katuška a Bohdan Uhlár.

12.3.   Prvé valné zhromaždenie členov Klubu sa zíde do dvoch mesiacov odo dňa vzniku Klubu.

13.           Prípravný výbor a jeho splnomocnenec

13.1.   Prípravný výbor Klubu je tvorený všetkými osobami, ktoré sú podpísané pod návrhom na registráciu Klubu. Vznikom Klubu sa členovia prípravného výboru stávajú členmi Klubu.

13.2.   Splnomocnencom prípravného výboru je Milan Hrk, Nemčianska cesta 29, Nemce 97401

13.3.    Jedno vyhotovenie návrhu na registráciu Klubu bude uložené spolu s týmito stanovami pre potreby Klubu.

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 18.06.2015